Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή


Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος αναμένεται να:

Γνώσεις:
• Κατανοεί τις θεμελιώδεις έννοιες και τα εργαλεία σχεδιασμού καθώς και βασικά στοιχεία από τις ανθρωπιστικές και θετικές επιστήμες προκειμένου να διαχειρίζεται την αρχιτεκτονική.
• Περιγράφει τις θεωρητικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τη σφαιρική αντιμετώπιση της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.
• Αναφέρει με επάρκεια στοιχεία επιμέρους αντικειμένων της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης.

Δεξιότητες:
• Διαχειρίζεται αναλυτικά και σχεδιαστικά εργαλεία σε ποικίλες κλίμακες επέμβασης, αρχιτεκτονικής, αστικής και τοπίου.
• Εφαρμόζει κριτικές, αναλυτικές και συνθετικές προσεγγίσεις σε ποικίλες κλίμακες επέμβασης στον χώρο, λαμβάνοντας υπόψη και την ερευνητική και πειραματική διάσταση της συνθετικής διαδικασίας.
• Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις γνώσεις που απέκτησε σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια σπουδών του.

Ικανότητες:
• Αναπτύσσει πρωτοβουλίες, προσανατολίζοντας την έρευνά του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, με τρόπο που να τη συνδέει με τα ζητούμενα της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΑΡΜΗΧ