Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Πολυτεχνείο Κρήτης.

Περιγραφή

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αποτελείται από μαθήματα βασικών επιστημών και τεχνών, μαθήματα κορμού ειδικότητας και μαθήματα εμπέδωσης σε υψηλό επίπεδο γνώσεων με διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς και από εκπόνηση πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι:
Γνώσεις:
• Εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογιών παραγωγής, των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, των εργαλείων πληροφορικής, καθώς και της οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής
• Αυξημένη γνώση των κύριων εργαλείων και τεχνικών των θετικών επιστημών (μαθηματικά, φυσική, χημεία, πληροφορική)
• Κριτική κατανόηση των βασικών στοιχείων των ανθρωπιστικών επιστημών που συνδέονται με τη διοίκηση της παραγωγής, της τεχνολογίας και της εργασίας
• Γνώση της εξειδικευμένης ξενόγλωσσης ορολογίας της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
Δεξιότητες:
• Σχεδίαση, υλοποίηση και επίβλεψη οποιοδήποτε συστήματος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
• Αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις διαφορετικές πτυχές ενός πολύπλοκου και δυναμικού συστήματος παραγωγής, αναπτύσσοντας κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη.
• Χειρισμός σύνθετων διοικητικών και οργανωτικών προβλημάτων
• Βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και εκτίμηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συστήματος παραγωγής
Ικανότητες:
• Συνδυαστική χρήση εργαλείων και τεχνικών της επιστήμης του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
• Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση πολύπλοκων διοικητικών και τεχνικών προβλημάτων στη σχεδίαση, υλοποίηση και επίβλεψη συστημάτων παραγωγής
• Λήψη στρατηγικών αποφάσεων και δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων κατά την ολιστική προσέγγιση ενός συστήματος παραγωγής
• Αυτόνομη και σε υψηλό επίπεδο ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων στην επιστήμη του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
• Διοίκηση, συντονισμός, εκπαίδευση και αξιολόγηση ομάδας έργου στο πλαίσιο ενός συστήματος παραγωγής προϊόντων/υπηρεσιών

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το δίπλωμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Επιπρόσθετα, απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος η οποία χορηγείται ύστερα από εξετάσεις. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μπορούν να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών επιπέδου 6, 7 ή 8.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δίπλωμα Μ.Π.Δ.