Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανολόγων Μηχανικών. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Μετά την επιτυχή εκπλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής: Έχει εμβαθύνει στα θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα και τις βασικές αρχές της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού. Μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει υπολογιστικά και πειραματικά εργαλεία για την ανάλυση μηχανολογικών συστημάτων. Επίσης, μπορεί να συνθέσει τις παραπάνω γνώσεις και τεχνικές για την υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών της μηχανολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού (ΦΕΚ 187/5-11-2018 τ.Α’)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

-