Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πολυτεχνική Σχολή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Γνώσεις
- Γνώσεις πολεοδομίας, χωροταξίας, οικονομίας του χώρου, φυσικής και ανθρώπινης γεωγραφίας, περιφερειακού προγραμματισμού και πολιτικών αστικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχείρισης της γεωγραφικής πληροφορίας, χωροθέτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, προγραμματισμού της χωρικής ανάπτυξης, διαχείρισης των φυσικών πόρων, διοίκησης έργων και προγραμμάτων, κ.ά., που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση και επίλυση των χωρικών προβλημάτων και το σχεδιασμό και υλοποίηση των χωρικών παρεμβάσεων. 
- Αντίληψη και κατανόηση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος καθώς και της γνώσης που έχει αναπτυχθεί σε θέματα χωρικής ανάλυσης.
- Επιστημονική ανάλυση και ταξινόμηση της πληροφορίας που εμπεριέχεται τόσο στο ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής μελέτης όσο και της υφιστάμενης άμεσα σχετικής αλλά και γενικότερης βιβλιογραφίας.

Δεξιότητες
- Προσφορά υπηρεσιών στο πεδίο της ανάλυσης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν στοιχεία πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, πολιτικών αστικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, οικονομικού και περιφερειακού προγραμματισμού και διαδικασιών διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. - Χρήση των πλέον συγχρόνων μεθοδολογιών και εργαλείων αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των παραμέτρων του χώρου που παρέχονται για παράδειγμα μέσα από τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τις ποσοτικές – οικονομετρικές μεθόδους καθώς και τα εργαλεία λήψης αποφάσεων. - Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση ενός ερευνητικού ερωτήματος και επεξεργασία προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την ανάλυση. - Ανάπτυξη, έκθεση και παρουσίαση όλων των φάσεων επεξεργασίας ενός μεθοδολογικού προγράμματος σε οργανωμένο κείμενο με ενότητες, σχήματα και πίνακες με όλα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιστημονική προσέγγιση.

Ικανότητες
- Αναγνώριση της λειτουργίας του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και των προβλημάτων και δυσλειτουργιών του με στόχο την διατύπωση προτάσεων για την βέλτιστη αποδοτικότητά του. - Ικανότητα επιστημονικής ανάλυσης και οργάνωσης του χώρου από την κλίμακα της περιφέρειας μέχρι την κλίμακα του κτηριακού σχεδιασμού.
- Ανάπτυξη της ικανότητας τεκμηριωμένης διατύπωσης προτάσεων χωρικού σχεδιασμού, περιφερειακού προγραμματισμού και πολιτικών αστικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και αστικής διακυβέρνησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος με βάση το ΦΕΚ 135/30.08.1994 -Π.Δ. 240 και τις τροποποιήσεις του.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Δίπλωμα Μ.Χ.Π.Π.Α.