Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί: (α) να κατανοεί θεωρίες, αντιλήψεις και μεθόδους για την αειφορική διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα την υδρόβια ζωική παραγωγή και τη διατήρηση και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, και (β) να οργανώνει αυτοδύναμα το πρόγραμμα εργασίας του μέσω της εκπόνησης της προπτυχιακής διπλωματικής διατριβής του και της συμμετοχής του σε ομάδες εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος με βάση όσα ορίζονται στο ΦΕΚ του προσοντολογίου (Π.Δ. 347/2003), στο ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Γεωτεχνικών (Π.Δ. 344/29-12-2000) και στο ΦΕΚ 114/10-05-2014 (Ν. 4262/2014, άρθρ. 41, παρ. 4) για την άσκηση επαγγέλματος του Ιχθυολόγου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη