Πτυχίο Γεωπόνου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Κατευθύνσεις: 1.Φυτικής Παραγωγής, 2.Ζωικής Παραγωγής. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλςο σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Παν/μιο Ιωαννίνων. * 1. Ο τίτλος περιέχει τη διατύπωση "Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης"; 2. Πρόκειται για Ενιαίο και Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου;

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του ΠΠΣ: Γνώσεις:
•Διαθέτουν ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων στα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το τμήμα που αφορούν κυρίως τη Ζωική παραγωγή και τη Φυτική Παραγωγή στα οποία εμπεριέχονται στοιχεία από επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής και κατανοούν τις έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός θεωρητικού επιστημονικού, τεχνολογικού πεδίου γνώσεων που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία που αφορούν την επιστήμη της Γεωπονίας ώστε να εμβαθύνουν, να διευρύνουν και να προσαυξάνουν τις προγενέστερες γνώσεις τους.
•Διαθέτουν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του επιστημονικού γνωστικού πεδίου και των τρεχουσών ή/και καινοτόμων τεχνικών.
Κατέχουν αναλυτική και προηγμένη γνώση του αντικειμένου τους, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής κατανόησης των θεωριών, βασικών εννοιών, αρχών και μεθοδολογιών του επιστημονικού γνωστικού πεδίου.
Δεξιότητες
•Αναλύουν και προσαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους ώστε να τις εφαρμόζουν σε ποικίλα θέματα του επαγγελματικού πεδίου του γεωπόνου, καθώς και για να αποκτήσουν νέα γνώση.
•Εφαρμόζουν ορθά τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης στη διερεύνηση βασικών θεμάτων του επιστημονικού πεδίου σπουδών τους.
•Επιλύουν σύνθετα ή νέα προβλήματα της Γεωπονίας σε επίπεδο θεωρίας και πράξης, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες, καθώς και δημιουργικές ή καινοτόμες λύσεις και προσεγγίσεις, υποστηρίζουν τις απόψεις τους με τρόπο μεθοδικό και επιστημονικό.
•Χρησιμοποιώντας επιστημονικές πηγές, συγκεντρώνουν, αναλύουν και επιλέγουν με τρόπο κριτικό και υπεύθυνο τις ιδέες και τις πληροφορίες για τα στοιχεία εκείνα τα οποία τους αφορούν.
•Αναπτύσσουν ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο του γνωστικού και του επαγγελματικού τους πεδίου, βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης και διαμορφώνουν έγκυρες κρίσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις κατά περίπτωση συναφείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.
•Επικοινωνούν με εξειδικευμένες και μη ομάδες και τους επαγγελματικούς εταίρους, ώστε να μεταφέρουν προφορικά, γραπτά, ψηφιακά και με άλλα μέσα, πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα.
Ικανότητες
•Σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη, σε ατομικό και ομαδοσυνεργατικό επίπεδο.
•Μεταφέρουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό πλαίσιο και τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες θεωρητικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
•Λαμβάνουν αποφάσεις, τις αξιολογούν και αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά πλαίσια τα οποία μεταβάλλονται και εξελίσσονται.
Είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Οι Γεωπόνοι (Γεωτεχνικοί) απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής τους, όπως τεκμαίρεται από το παρών πρόγραμμα σπουδών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των Γεωπόνων (Γεωτεχνικών), καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόλησή τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000. Ειδικότερα για τους Γεωπόνους Άρθρα 8 & 9.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη