Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου "Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών". Τμήμα ...... Σχολή Επιστημών Υγείας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Περιγραφή

" Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών:
Γνώσεις:
• διαθέτουν ολοκληρωμένες γνώσεις περί την επιστήμη της βιολογίας από πλευράς τόσο επιστήμης όσο και τεχνολογίας και κατανοούν πλήρως τις βασικές έννοιες και αρχές
• είναι σε θέση να κατανοούν έννοιες, μεθόδους και πρακτικές ενός επιστημονικού/ τεχνολογικού πεδίου που εμπεριέχει στοιχεία από τα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία που αφορούν τις βιολογικές επιστήμες και κατ΄ επέκταση τις βιοϊατρικές επιστήμες και γενικότερα τις επιστήμες ζωής
• συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά πεδία (πχ χημεία, φυσική, μαθηματικά) προς όφελος της εξέλιξης της γνώσης στην επιστήμη της βιολογίας.
Δεξιότητες:
• αναζητούν, αναλύουν και παρουσιάζουν σύνθετα βιολογικά θέματα και τεχνολογίες αιχμής.
• συμμετέχουν και καθοδηγούν διεπιστημονικές συνέργειες για την ανάπτυξη καινοτόμων γνώσεων και εφαρμογών στο πεδίο της βιολογίας
• συμμετέχουν ενεργά σε επαγγελματικά περιβάλλοντα διαγνωστικών εφαρμογών κυτταρογενετικής, γενετικής συμβουλευτικής και διαχείρισης γενετικών ασθενειών, καθώς και περιβάλλοντα κλινικής πράξης, όπως κέντρα γονιμότητας και μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
• κατανοούν, αναλύουν και επιλύουν προβλημάτα που αφορούν την πρόληψη, τη διάγνωση, και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, την αναγεννητική ικανότητα των ιστών, την αντικατάσταση οργάνων, καθώς και την αντιμετώπιση ασθενειών μέσω της κυτταρικής θεραπείας.
• κατανοούν και αναλύουν στη μοριακή βάση των νευρολογικών διαταραχών, του ρόλου των νευροδιαβιβαστών στη συμπεριφορά και σε σημαντικές δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των μεμβρανών, καθώς και των μηχανισμών αναγέννησης και λειτουργικής αποκατάστασης του νευρικού συστήματος.
• παρέχει καθοδήγηση σε ερευνητικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα παραγωγής βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (τροφίμων, καλλυντικών, φαρμάκων και εμβολίων), καθώς και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου.
Ικανότητες:
• αξιολογούν και κρίνουν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομικοτεχνική ανάλυση βιοδιεργασιών (σε βιομηχανίες τροφίμων, χημικών και φαρμάκων), καθώς και ζητημάτων που αφορούν τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές και διεργασίες σε επίπεδο νανοκλίμακας.
• εφαρμόζουν τεχνολογίες και ερευνητικές προσεγγίσεις σε θέματα διαχείρισης υγρών και αστικών αποβλήτων, καθώς εντόπισης, διάγνωσης και αντιμετώπισης υδατογενών νοσημάτων.
• εξοικειώνονται με τις πραγματικές συνθήκες συλλογής δεδομένων στη φύση, ικανότητα καταγραφής της παρουσίας των μεγάλων θηλαστικών, καθώς και ικανότητα επιλογής των κατάλληλων αναλυτικών μεθόδων και τεχνικών για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διατήρηση των φυσικών πληθυσμών, αλλά και διατύπωσης προτάσεων και δράσεων αντιμετώπισης κινδύνων για τη βιολογική ποικιλότητα.
• • σχεδιάζουν και αναπτύσσουν επίλυση προβλημάτων που αφορούν την οικοφυσιολογική έρευνα και τη μοντελοποίηση των οικοφυσιολογικών διεργασιών, καθώς και συμβολής στην αειφορική διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και σε θέματα διατήρησης, πιστοποίησης, ιχνηλασιμότητας, αλλά και αντιμετώπισης σύγχρονων απειλών για τους προστατευόμενους άγριους πληθυσμούς ειδών ιδιαίτερου εμπορικού ενδιαφέροντος.
• αξιολογούν και κρίνουν μέσω ενεργούς συμμετοχής και λήψης αποφάσεων σε επαγγελματικά περιβάλλοντα που σχετίζονται με το υδάτινο δυναμικό, τα υδάτινα οικοσυστήματα, και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
• οργανώνουν, καθοδηγούν και να εκπαιδεύουν επιστημονικό δυναμικό.
• σχεδιάζουν και αναπτύσσουν πειράματα για την εξήγηση βιολογικών φαινομένων"

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης

Σχέση με την απασχόληση

Με τη δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος Υπ' Αριθμ. 185 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 247/3-12-2008) κατοχυρώνονται επαγγελματικά οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών , Το ανωτέρω Π.Δ. συγκεκριμενοποιεί τις επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων μας στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν:  Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.  Στον κλάδο της υγείας.  Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, διαχείριση αποβλήτων κ.ά.).  Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς.  Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία.  Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία.  Στη μέση εκπαίδευση.  Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη