Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Πολιτικού Μηχανικού. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Γνώσεις:
Διαφορικές εξισώσεις και τελεστές. Πιθανότητες και Στατιστική. Μαθηματική και Αριθμητική Ανάλυση. Χρήση και προγραμματισμός ηλεκτρονικών μέσων (CAD, GIS, διαδίκτυο, βάσεις δεδομένων, Λογιστικά φύλλα, Matlab, C, F95, κ.λπ.). Συμβατικά και σύγχρονα Υλικά δόμησης/επισκευής (σκυροδέματα υψηλής αντοχής, νανο-υλικά, ινωπλισμένα πολυμερή), Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Στατική και Δυναμική Ανάλυση, Σεισμική Ανάλυση και Αντισεισμικός Σχεδιασμός. Τεχνική της Κυκλοφορίας, Οδοποιία και Οδοστρώματα, Πολεοδομία και Χωροταξία. Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Ακτομηχανική, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία Νερού, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. Τεχνική Γεωλογία, Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική, δοκιμές πεδίου, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών. Γεωδαισία, Τοπογραφία, Γεωπληροφορική, Τεχνική Οικονομική, Μέσα Παραγωγής Τεχνικών Έργων, Οργάνωση Εργοταξίου, Κατασκευαστικές Μέθοδοι.
Δεξιότητες:
Σύνθεση και Σχεδιασμός παντός είδους Κατασκευών (από ωπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, κ.λπ.). Σχεδιασμός και Διαχείριση Μεταφορών. Συγκοινωνιακά Έργα, Υδροδυναμικά Έργα, Λιμενικά Έργα, Συστήματα Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Επιχώματα, Ορύγματα, Αντιστηρίξεις, Κρηπιδότοιχοι. Διοίκηση και Οργάνωση Έργων και Κατασκευών. Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας, Ασφάλεια Συστημάτων Μηχανικού, Διαχείριση Κινδύνων. Εφαρμογή γνώσεων και τεχνικών πεπερασμένων στοιχείων–όγκων–διαφορών, υπολογιστικής νοημοσύνης, ασαφών συστημάτων, γραμμικού και τετραγωνικού προγραμματισμού στην μοντελοποίηση και επίλυση συστημάτων.

Ικανότητες:
Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο τρωτότητας, επισκευή και ενίσχυση παντός είδους έργων και υποδομών. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη γεωτεχνικών έργων και έργων διαμόρφωσης περιβάλλοντος, υπογείων έργων και σηράγγων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων. Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων. Ικανότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών και εν τέλει λήψη αποφάσεων. Ανάπτυξη κριτικής και ερευνητικής σκέψης, ικανότητα συνεργασίας σε διεθνές και διεπιστημονικό περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι διπλωματούχοι κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, που καλύπτουν όλους τους παραδοσιακούς τομείς του πολιτικού μηχανικού αλλά και καινοτόμες τεχνικές στην επιστημονική αιχμή του αντικειμένου, και είναι ικανοί για τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη συντήρηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις και έργα υποδομής, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτήρια, βιομηχανικές, βιοτεχνικές και τουριστικές μονάδες και συγκροτήματα, σήραγγες, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, κ.λπ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, που καθορίζεται και κατοχυρώνεται από το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149/9.5.1930: «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, 28-11-1934), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, 3-3-2003). Περαιτέρω θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού: -Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α) -Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, 2-10-1985) -Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106 Α, 1-7-1988) -Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187 Α, 5-11-2018): Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. -Εγκύκλιοι και έγγραφα που αναφέρονται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολιτικών Μηχανικών: Εγκύκλιος 51502/1967 Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών Εγκύκλιος 26903/46/71 Έγγραφο Α.85753/71 ΥΔΕ (Διεύθυνσις Α3/ε) Εγκύκλιος Ε.6211/8/72 (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/Υ) Έγγραφο Α.86432/72 ΥΔΕ (Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο Ε.27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ) Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/α) Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νσις Ε3/γ) Η προβλεπόμενη από το Νόμο 1225/1981, ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη