Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Μηχανικού Περιβάλλοντος. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυτεχνική Σχολή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Περιγραφή

Oι διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ αποκτούν μια διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση ως προς την κατανόηση, μελέτη και αειφόρο αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε ατμόσφαιρα, επιφανειακά και υπόγεια νερά και εδάφη, αλλά και στο χώρο διαβίωσης του σύγχρονου ανθρώπου, όπου εμπλέκονται πλήθος τεχνικών, κοινωνικών, οικολογικών και οικονομικών παραμέτρων.
Κατά το βασικό τριετή Κύκλο Σπουδών αποκτούν: βασικές γνώσεις μαθηματικών, φυσικής και χημείας του περιβάλλοντος, βιολογίας, οικολογίας και περιβαλλοντικής μικροβιολογίας. Γνώσεις εφαρμοσμένης πληροφορικής, οικονομικών περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής επίδοσης επιχειρήσεων και σύνταξης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξειδικευμένες γνώσεις μηχανικής φυσικών, χημικών και βιοχημικών διεργασιών, οικολογικής μηχανικής, υδρολογίας και ρευστομηχανικής, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και τεχνολογιών πόσιμου νερού, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ατμοσφαιρικών ρύπων, εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια, βιοκλιματικού σχεδιασμού και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Κατά τα επόμενα 2 έτη εξειδικεύονται σε ειδικά θέματα που διδάσκονται με βάση τις δύο κατευθύνσεις:
1. Κατεύθυνση Ι: Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
2. Κατεύθυνση ΙΙ: Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους - Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον
Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της Κατεύθυνσης Ι, Ατμόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή είναι: Ειδικές γνώσεις μετεωρολογίας, κλιματολογίας και κλιματικής αλλαγής, προσομοίωσης διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων, διαχείρισης ποιότητας αστικής ατμόσφαιρας και ατμόσφαιρας εσωτερικών χώρων, χημικών ατμοσφαιρικών διεργασιών και σύγχρονων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών ατμοσφαιρικών ρύπων, γνώσεις βιογεωχημικών κύκλων και οικονομικών της κλιματικής αλλαγής, τεχνολογίας καυσίμων και διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων.
Οι γνώσεις που αποκτούν κατά τη παρακολούθηση της Κατεύθυνσης ΙΙ, Τεχνολογίες Προστασίας Νερού και Εδάφους - Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίας και διαχείρισης υγρών, στερεών και επικινδύνων αποβλήτων, κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και σχεδιασμού και βελτιστοποίησης μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείρισης υδατικών πόρων, ρευστομηχανικής, ακτομηχανικής και υδραυλικής, χρήσης οικολογικών δομικών υλικών και βελτιστοποίησης αστικού περιβάλλοντος.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος είναι ικανοί: να διενεργούν περιβαλλοντικές μετρήσεις σε αέρα, νερό, έδαφος και απόβλητα, να αξιολογούν, να αναπτύσσουν και να διασυνδέουν συστήματα παρακολούθησης, προσομοίωσης και διαχείρισης του περιβάλλοντος, να αναλύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μελλοντικών δράσεων και έργων στο φυσικό περιβάλλον, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τεχνολογίες για τον περιορισμό ή/και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ανθρωπίνων ενεργειών στο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες τεχνολογίες και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, να συντάσσουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να κατανοούν τις αρχές των χημικών, φυσικών και βιοχημικών διεργασιών και να τις εφαρμόζουν στην περιβαλλοντική τεχνολογία, να προωθούν την τεχνολογία παραγωγής και συμπαραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, να προωθούν τον βιοκλιματικό αστικό σχεδιασμό και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια και οικισμούς, να γνωρίζουν σε βάθος την περιβαλλοντική νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική) και τις περιβαλλοντικές πολιτικές που εφαρμόζονται σε κάθε πεδίο, να εκπονούν τεχνικοοικονομικές αναλύσεις και προγραμματισμό έργων προστασίας περιβάλλοντος, να καταγράφουν την περιβαλλοντική επίδοση επιχειρήσεων και οργανισμών στο πλαίσιο της πιστοποίησης κατά ISO 14001 (ECO-AUDIT, EMAS) υπό καθεστώς Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, να αναλαμβάνουν καθήκοντα Ενεργειακού Επιθεωρητή και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας επιχειρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Ηλεκτρονική μάθηση
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και την εγγραφή

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη