Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/νση: Γέφυρα Αράχθου, Άρτα, 47100.
Τηλ.: 26810 50001/50036
Fax: 26810 76404/76405
email: pubrel@teiep.gr

Ιστότοπος Φορέα Χορήγησης

http://www.teiep.gr