Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαρθρώνεται σε 2 επίπεδα: την Κατώτερη και την Ανώτερη. Η Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται στο Γυμνάσιο. Είναι γενική και υποχρεωτικού χαρακτήρα. Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄, και Γ΄. Οι μαθητές παρακολουθούν κοινό πρόγραμμα για όλα τα μαθήματα. Δεν λειτουργούν κλάδοι σπουδών ούτε παρέχεται εξειδίκευση σε κάποιο τομέα.