Η αρχική επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται στους
αποφοίτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης (αποφοίτους Γυμνασίου) στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός, όμως, του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Η μεταγυμνασιακή αρχική επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται από τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) (Ν.4186/2013). Παλαιότερα, η μεταγυμνασιακή αρχική επαγγελματική κατάρτιση, στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, παρεχόταν από Ι.Ε.Κ. (Ν.2009/1992).