Κύριο φορέα παροχής Μετα-δευτεροβάθμιας μη Ανώτατης Εκπαίδευσης αποτελούν τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης και μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), σύμφωνα με τον Νόμο 4186/2013, έχουν σκοπό, την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και σε αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
Τα ΙΕΚ μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Η φοίτηση στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχεται δωρεάν. Η εποπτεία των ΙΕΚ, δημόσιων και ιδιωτικών και η αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου ανήκει στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πιστοποίηση των «εκροών» γίνεται από τον ΕΟΠΠΕΠ.