Η Ανώτατη Εκπαίδευση αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και περιλαμβάνει τον Πανεπιστημιακό και Τεχνολογικό τομέα. Ο Πανεπιστημιακός τομέας περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και τη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ στον Τεχνολογικό τομέα ανήκουν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Τα Συλλογικά Όργανα που συγκροτούνται και ενεργούν βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας διοικούν κάθε ίδρυμα χωριστά.