Τα «Βασικά» προσόντα αντανακλούν μια συνεκτική δέσμη μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνήθως, μάλλον μεγάλου όγκου/εμβέλειας. Δίδουν την αίσθηση της «ολοκλήρωσης» είτε σε σχέση με κάποιο στάδιο μιας μαθησιακής διαδικασίας (π.χ. το Απολυτήριο Λυκείου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), είτε σε σχέση με ένα καθορισμένο πεδίο μάθησης (π.χ. «Δεξιότητες διοίκησης γραφείου»), είτε σε σχέση με ένα επάγγελμα (π.χ. Αρχιτέκτονας).