011
0113
Η εκπαίδευση για δασκάλους σε πρωτοβάθμιo και/ή κατώτερo δευτεροβάθμιo επίπεδo είναι η μελέτη των θεωριών, των μεθόδων και των πρακτικών για την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων ανάγνωσης, γραφής και μαθηματικών σε παιδιά ηλικίας μεταξύ περίπου 5 και 15 ετών, μαζί με τη βασική κατανόηση άλλων θεμάτων, όπως ιστορίας, γεωγραφίας, κοινωνικής επιστήμης, κ.ά., και για να τεθούν οι βάσεις για τη δια βίου μάθηση. Η εξειδίκευση των θεμάτων τονίζεται λιγότερο σε σχέση με το πεδίο 114 «Εκπαίδευση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση». Η μελέτη της διδασκαλίας παιδιών με ειδικές ανάγκες συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πεδίο, όπως και η μελέτη για τη διδασκαλία ενηλίκων για τις βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης και η διδασκαλία μεταναστών για αυτούς τους τύπους δεξιοτήτων στη μητρική τους γλώσσα.