011
0114
Η εκπαίδευση για δασκάλους με θεματική εξειδίκευση αναφέρεται στη μελέτη των θεωριών, των μεθόδων και των πρακτικών της διδασκαλίας ενός συγκεκριμένου θέματος, κυρίως σε (ανώτερο) δευτεροβάθμιο επίπεδο ή επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προγράμματα και τα προσόντα που περιλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο συχνά εμπεριέχουν τη μελέτη επίσης του αντικειμένου / των αντικειμένων που πρόκειται να διδαχθούν.
Η εκπαίδευση δασκάλων επαγγελματικών αντικειμένων είναι η μελέτη των θεωριών, των μεθόδων, και των πρακτικών της επαγγελματικής / πρακτικής διδασκαλίας και κατάρτισης. Επίσης περιλαμβάνεται η εκπαίδευση για δασκάλους μουσικής, δασκάλους καλών τεχνών και άλλους δασκάλους καλλιτεχνικών θεμάτων, όπως επίσης και η κατάρτιση για δασκάλους σωματικής αγωγής.