031
0311
Τα οικονομικά είναι η μελέτη της οικονομικής πολιτικής, της οικονομικής θεωρίας και της λήψης αποφάσεων οικονομικής φύσης.