032
0322
Οι σπουδές βιβλιοθηκονομίας, πληροφόρησης και αρχειοθέτησης είναι η μελέτη των μεθόδων για την επιλογή, την απόκτηση, την οργάνωση, τη διατήρηση, και την αποθήκευση συλλογών πληροφοριών και για τη διευκόλυνση της χρήσης των πληροφοριών. Οι μουσειακές σπουδές και οι σπουδές βιβλιοθηκονομίας συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πεδίο.