041
0412
Η χρηματοπιστωτική, η τραπεζική και η ασφαλιστική αποτελούν τη μελέτη του προγραμματισμού, της διεύθυνσης, της οργάνωσης και του ελέγχου των οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση των οικονομικών πόρων των οργανισμών, των ιδρυμάτων και των επιμέρους ατόμων, και την παροχή οικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικό και ατομικό επίπεδο.