041
0414
Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση είναι η μελέτη των διεργασιών ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ οργανισμών και/ή ατόμων και η μελέτη της συμπεριφοράς των καταναλωτών και των απαιτήσεών τους. Περιλαμβάνει τη μελέτη του ρόλου της ανάπτυξης προϊόντων, της τιμολόγησης, της διανομής, της προώθησης και των πωλήσεων, ώστε να μεγιστοποιηθεί η επιχειρηματική απόδοση.