052
0521
Η περιβαλλοντική επιστήμη είναι η μελέτη της σχέσης των οργανισμών μεταξύ τους και της σχέσης τους με το περιβάλλον.