053
0532
Η επιστήμη της γης είναι η μελέτη της σύνθεσης και της δομής της γης, συμπεριλαμβανομένης της υδρόσφαιρας και της ατμόσφαιρας.