054
0542
Η στατιστική είναι η μελέτη της συλλογής, της περιγραφής, της διευθέτησης και της ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων. Συμπεριλαμβάνει τη μελέτη της θεωρίας των πιθανοτήτων και την αναλογιστική επιστήμη.