071
0712
Η τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί τη μελέτη των διεργασιών για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών και των αποβλήτων και την αποφυγή της ρύπανσης. Περιλαμβάνει προγράμματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του νερού, του αέρα, του εδάφους, κ.ά.