071
0713
Ο ηλεκτρισμός και η ενέργεια είναι η μελέτη της εγκατάστασης, της συντήρησης, της επισκευής, και της διάγνωσης σφαλμάτων στην ηλεκτρική καλωδίωση και στο συναφή εξοπλισμό σε οικιακές, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και η συντήρηση εναέριων και υπόγειων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενέργεια είναι η μελέτη της παραγωγής ενέργειας.