071
0715
Η μηχανική και τα μεταλλουργικά επαγγέλματα είναι η μελέτη του προγραμματισμού, της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της συντήρησης και της παρακολούθησης μηχανημάτων, μηχανικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, αλλά και μεταλλικών προϊόντων. Περιλαμβάνει τη σχεδίαση και τη συντήρηση μηχανών που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες σπουδές εστιάζουν στις μηχανές, στα μηχανικά συστήματα και στα μεταλλικά προϊόντα.