071
0716
Τα μηχανοκίνητα οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη αφορά στη μελέτη της σχεδίασης, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της συντήρησης, της διάγνωσης σφαλμάτων, της επισκευής και της εξυπηρέτησης μηχανοκίνητων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του εργοταξιακού εξοπλισμού και των γεωργικών μηχανημάτων. Συνηθίζεται ο συνδυασμός των σπουδών στις μεταλλικές κατασκευές και στις μηχανές.