092
0923
Η κοινωνική εργασία και η συμβουλευτική είναι η μελέτη των αναγκών πρόνοιας των κοινοτήτων, συγκεκριμένων ομάδων και ατόμων, και των κατάλληλων τρόπων για την εκπλήρωση αυτών των αναγκών. Η εστίαση πραγματοποιείται στην κοινωνική πρόνοια με έμφαση στην κοινωνική πολιτική και στην πρακτική.