101
1013
Τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και η τροφοδοσία αναφέρονται στη μελέτη για την παροχή τροφίμων, ροφημάτων, φιλοξενίας και σχετικών υπηρεσιών σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.ά.