102
1021
Οι υπηρεσίες υγιεινής της κοινότητας αναφέρονται στη μελέτη των κοινοτικών υπηρεσιών που αφορούν θέματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, όπως τα πρότυπα υγιεινής στα τρόφιμα, την ύδρευση, την απόρριψη των αποβλήτων και των σκουπιδιών και τον καθαρισμό των δρόμων.