102
1022
Η υγεία και η ασφάλεια της εργασίας είναι η μελέτη της αναγνώρισης, της αξιολόγησης και του ελέγχου των περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με την εργασία.