ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

Περιγραφή

Ο τίτλος ανήκει στη μεταγυμνασιακή αρχική επαγγελματική κατάρτιση και παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Καλύπτει ένα φάσμα επαγγελματικών ειδικοτήτων. Η κατάρτιση περιλαμβάνει θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα, στο πεδίο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική, έχει διάρκεια 6 μηνών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης και προσμετράται στην απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε τίτλο/προσόν αυτού του τύπου έχουν οι απόφοιτοι Γυμνασίου.
Οι κάτοχοι τίτλων/προσόντων αυτού του τύπου δεν έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ανώτερου επιπέδου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Αναλύουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν το πεδίο εργασίας τους.
• Κατέχουν το περιεχόμενο, τις ειδικές αρχές και έννοιες της ειδικότητάς τους.
• Κατανοούν τις διαδικασίες εφαρμογής στο πεδίο της εργασίας ή/και της σπουδής τους.
• Κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις μεθόδους και τις διαδικασίες των νέων τεχνολογιών.
• Γνωρίζουν τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της ειδικότητάς τους.

Δεξιότητες

• Κατέχουν τις γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες της ειδικότητάς τους.
• Εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές στο πεδίο της ειδικότητάς τους.
• Επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες σε εξειδικευμένο επίπεδο σε θέματα της ειδικότητάς τους.
• Χειρίζονται επαρκώς τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Ικανότητες

• Δρουν με αυτονομία σε συγκεκριμένο πεδίο εργασίας.
• Λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών.
• Ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικότητάς τους και βάσει των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.