Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)

Περιγραφή

Ο τίτλος ανήκει στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Καλύπτει ένα φάσμα πολλών επαγγελματικών ειδικοτήτων. Είναι αποτέλεσμα θεωρητικής εκπαίδευσης και μαθητείας με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με θέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

• Πρόσβαση στον τίτλο έχουν οι απόφοιτοι της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
• Οι κάτοχοι αυτού του τίτλου έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Διαθέτουν επιπλέον γνώσεις από εκείνες που απέκτησαν στις 3 τάξεις του ΕΠΑ.Λ.
• Διαθέτουν γνώσεις που αποκτήθηκαν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και είναι προσανατολισμένες στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και στις τεχνολογικές εξελίξεις.
• Διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την ειδικότητά τους.
• Διαθέτουν γνώσεις σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή τους δραστηριότητα.
• Διαθέτουν γνώσεις λειτουργίας του εργασιακού περιβάλλοντος της ειδικότητάς τους.
• Γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στους επαγγελματικούς φορείς της ειδικότητάς τους.

Δεξιότητες

• Διαθέτουν εμπειρία επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εξάσκησης του επαγγέλματός τους.
• Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες που απαιτούνται στο εργασιακό τους περιβάλλον.
• Έχουν αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση και εφαρμόζουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Ικανότητες

• Διαθέτουν επιχειρηματικό πνεύμα και είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική τους εξέλιξη.
• Είναι ικανοί να ασκούν αυτόνομα το επάγγελμά τους.
• Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης και καθοδήγησης τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.