Δίπλωμα Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης. Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σχολή Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Γνώσεις: Βασικές θεωρητικές γνώσεις θετικών επιστημών, μαθηματικών, στατιστικής, επιστήμης του μηχανικού, πληροφορικής, οικονομικών, χρηματοοικονομικών και διοίκησης. Προχωρημένες γνώσεις στα πεδία των ποσοτικών μεθόδων και της πληροφορικής και της εφαρμογής τους στη μοντελοποίηση και την επίλυση προβλημάτων οικονομίας και διοίκησης.

Δεξιότητες: Εφαρμογή των γνώσεων στις θετικές επιστήμες, τη μηχανική, τη χρηματοοικονομική μηχανική και την επιστήμη της διοίκησης στην επίλυση διεπιστημονικών προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων. Διαμόρφωση μελετών, προτάσεων και κρίσεων λαμβάνοντας υπόψη τις κατά περίπτωση τεχνολογικές, διοικητικές και οικονομικές διαστάσεις.

Ικανότητες: Επίλυση πολύπλοκων και πολύπλευρων προβλημάτων με χρήση προγραμματισμού η/υ, μαθηματική μοντελοποίηση και οικονομοτεχνική αξιολόγηση εφικτότητας λύσεων, εφαρμογή μεθόδων στρατηγικής διοίκησης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Διεπιστημονικό προφίλ ώστε ο μηχανικός οικονομίας και διοίκησης να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στις κρίσιμες διεπαφές της επιστήμης του μηχανικού με την επιστήμη της διοίκησης και της οικονομίας. Ο Μ.Ο.Δ. είναι σε θέση να αξιοποιήσει ανεπτυγμένες ποσοτικές μεθόδους στη χρηματοοικονομική και στην επιστημονική διοίκηση και ιδιαίτερα σε έργα, λειτουργιές και επιχειρήσεις που σχετίζονται άμεσα με τα πεδία του μηχανικού.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αριστεία στην κατάρτιση μηχανικών ικανών να κατανοούν και αναλύουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οργανισμού/ επιχείρησης/ έργου και να σχεδιάζουν κατάλληλες λύσεις για σύνθετα, πολύπλευρα προβλήματα στις διεπιφάνειες της τεχνολογίας, διοίκησης και οικονομίας.

Κάλυψη των αναγκών της οικονομίας για μηχανικούς στους τομείς της χρηματοοικονομικής μηχανικής και της μηχανικής της διοίκησης, κατάρτιση στην επιστήμη του μηχανικού και τη χρήση των σχετικών μεθόδων στη χρηματοοικονομική και στη διοίκηση, πολύπλευρη εκπαίδευση που αποβλέπει σε ανάπτυξη στελεχών με διεπιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο.

Μοναδικότητα στο συνδυασμό γνώσεων οικονομολόγου και μηχανικού.

Σχέση με την απασχόληση

Το επάγγελμα του Μ.Ο.Δ. είναι ανοικτό, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Συγχρόνως όμως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα καθότι συνδυάζει γνώσεις μηχανικής και διοίκησης ή χρηματοοικονομικής. Οι υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματος σε συνδυασμό με τη μέχρι στιγμής μοναδικότητα του διπλώματος Μ.Ο.Δ. στον ελληνικό χώρο εξασφαλίζουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, όπου απασχολείται το 90% των αποφοίτων. Οι βασικοί τομείς αρμοδιοτήτων των Μ.Ο.Δ. στις επιχειρήσεις είναι η χρηματοοικονομική μηχανική, η διαχείριση έργων, η εφοδιαστική αλυσίδα, οι οικονομοτεχνικές μελέτες, και γενικότερα οι εφαρμογές των ποσοτικών μεθόδων και της πληροφορικής στην επίλυση αμιγώς διοικητικών ή διοικητικών και τεχνολογικών προβλημάτων. Το πτυχίο του Μ.Ο.Δ. τυγχάνει ιδιαίτερης αναγνώρισης στο εξωτερικό.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΙΠΛΩΜΑ Μ.Ο.Δ.