ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

Περιγραφή

Ο/H κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Απαριθμεί τα όργανα σχεδίασης και περιγράφει τη χρήση τους σε διαφορετικά είδη σχεδίου. Αναγνωρίζει τα βασικά στοιχεία του γραμμικού και ελεύθερου σχεδίου, του χρώματος και τις βασικές αρχές της σύνθεσης. Ειδικότερα περιγράφει τις αρχές για το αξονομετρικό και προοπτικό σχέδιο, όπως και τη σκιαγράφηση.
2. Ταξινομεί και περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης του διακοσμητικού σχεδίου, όπως και της κατασκευής προπλάσματος.
3. Περιγράφει τα στοιχεία ανθρωπομετρίας και εργονομίας που αναφέρονται σε χώρους κατοικίας, εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας και ψυχαγωγίας.
4. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές χρώματος που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή στα σχέδια και στους χώρους.
5. Περιγράφει τα στάδια σχεδιασμού αποτύπωσης κτιρίων.
6. Διακρίνει τα στάδια της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής που επέδρασαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη της διακόσμησης μέχρι σήμερα.
7. Αναγνωρίζει τις ιδιότητες και τη χρήση των υλικών που εφαρμόζονται στη δόμηση και διακόσμηση.
8. Διακρίνει τα δομικά στοιχεία μιας κατασκευής από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη με τα επιμέρους κατασκευαστικά στοιχεία τους.
9. Αναγνωρίζει τα εργαλεία και τα προγράμματα που είναι αναγκαία για την ψηφιακή επεξεργασία σχεδίων σε επίπεδη και τρισδιάστατη απεικόνιση.
10. Συντάσσει και αναλύει τα στάδια των εργασιών και της κοστολόγησης που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ενός έργου.
11. Αναφέρει τα συνεργεία που χρειάζονται για την ανάληψη των εργασιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξετάζει χώρους και προτείνει λύσεις σε προβλήματα διακόσμησης σε σχέση με την εργονομία και τη λειτουργία του χώρου.
2. Σχεδιάζει σκαριφήματα, προσχέδια και σχέδια τα οποία γίνονται η βάση για την κατασκευή των διακοσμητικών λύσεων.
3. Κατασκευάζει με κατά περίπτωση κατάλληλα υλικά προπλάσματα τα οποία θα εγκριθούν από τον πελάτη και θα αποτελέσουν το υπόδειγμα της κατασκευής.
4. Σχεδιάζει αποτυπώσεις κτιρίων κάθε κλίμακας.
5. Αιτιολογεί την αισθητική και εργονομική λύση την οποία προτείνει στον πελάτη.
6. Συντάσσει προγραμματισμό έργου, αναλύει τις εργασίες κατασκευής και συντονίζει τα συνεργεία των κατασκευών διακόσμησης.
7. Διαμορφώνει κοστολογικό πίνακα του έργου που έχει αναλάβει.
8. Προσαρμόζει ή τροποποιεί τη μελέτη κατασκευής για οικονομικούς, χρονικούς και τεχνικούς λόγους.
9. Κάνει προμετρήσεις, μετρήσεις και επιμετρήσεις για τη διασφάλιση ορθών κατασκευαστικών αποτελεσμάτων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται αυτόνομα και αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατασκευή οποιασδήποτε διακοσμητικής κατασκευής και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος που του έχει ορισθεί.
2. Συνεργάζεται με άτομα άλλων ειδικοτήτων (μηχανικούς, αρχιτέκτονες, ζωγράφους, γλύπτες, ταπετσιέρηδες, ξυλουργούς, βαφείς κ.ά.) που είναι απαραίτητα για την κατασκευή των έργων.
3. Οργανώνει και παρακολουθεί τα συνεργεία σε όλα τα στάδια διακοσμητικής κατασκευής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση