ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΚΑΚΙ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διευκρινίζει την ειδική ορολογία (ελληνική και διεθνή) που σχετίζεται με τα σύνεργα του σκακιού (πιόνια, σκακιέρα, χρονόμετρα), την εξέλιξη του αγώνα και την καταγραφή του αποτελέσματος.
2. Περιγράφει την ιστορική πορεία και εξέλιξη του σκακιού (στο διεθνές και εγχώριο πεδίο), τις θεωρητικές σχολές που έχουν αναδυθεί, τις μεγάλες προσωπικότητες του αθλήματος, καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν το άθλημα.
3. Συνοψίζει διαδικασίες που σχετίζονται με βασικά οργανωτικά θέματα γύρω από το σκάκι (προγραμματισμό, προετοιμασία, διοργάνωση αγώνων, πρακτικές κληρώσεων και διοίκηση σκακιστικών συλλόγων).
4. Εξηγεί βασικά στοιχεία της εξελικτικής ψυχολογίας, σχετικά με διεργασίες σώματος, πνεύματος και ψυχής (αισθήσεις, αισθήματα, συναισθήματα, αντίληψη, φαντασία, συνείδηση και προσοχή, παραστάσεις και συνειρμούς, μνήμη, νόηση, κατανόηση, χρήση της γλώσσας, μάθηση).
5. Προσδιορίζει βασικές διεργασίες σχετικές με την κοινωνική ψυχολογία, όπως η αντίληψη άλλων ατόμων και ομάδων, η δυναμική και η λειτουργία ομάδων, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η ανάπτυξη προσωπικότητας.
6. Αξιολογεί μεθόδους και εργαλεία της προπονητικής θεωρίας, μορφές προπονητικής διαδικασίας (ατομική, ομαδική, ερασιτεχνική, επαγγελματική) και αρχές που τη διέπουν (ρυθμός, ένταση, περιοδικότητα, ισορροπία προπόνησης και αγωνιστικής δράσης).
7. Προσδιορίζει λειτουργίες και ειδικές εφαρμογές που σχετίζονται με τη χρήση του Η/Υ σε περιβάλλον Windows και Mac OS.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χειρίζεται πλήρως σκακιστικό λογισμικό που εξυπηρετεί τη συλλογή στοιχείων μιας παρτίδας σκάκι (Chess Base) και την ανάλυση των θέσεων (Houdini, Fritz6).
2. Καταρτίζει προπονητικά προγράμματα για διαφορετικά επίπεδα αθλητών.
3. Παρουσιάζει στους αθλητές του σκακιού κατάλληλους τρόπους σκέψης και δράσης που σχετίζονται με τη νίκη (ιεράρχηση στόχων, συγκρότηση σχεδίου, οργάνωση επίθεσης, εκτίμηση στρατηγικών απειλών και παγίδων, μετατροπές πλεονεκτημάτων και αλλαγή θέσεων).
4. Παρουσιάζει στους αθλητές διαδικασίες που αφορούν την τακτική μιας παρτίδας: εικόνες ματ, απειλή, εγκλωβισμός πιονιών, αποκάλυψη, στρατηγικές θυσίες, προσωρινή θυσία, κάρφωμα, απομάκρυνση ή καταστροφή άμυνας, άνοιγμα ή κλείσιμο γραμμών, συνδυασμοί προαγωγής πιονιών ή συνδυασμοί που στοχεύουν στην ισοπαλία.
5. Αναπαράγει στους αθλητές του σκακιού στρατηγικές ανοιγμάτων: κλασικές και σύγχρονες ιδέες, θυσίες υλικού, συμμετρία και ασυμμετρία, αντίστροφα ανοίγματα.
6. Μεταδίδει στους αθλούμενους του σκακιού έννοιες και διαδικασίες που σχετίζονται με τα σκακιστικά φινάλε: κεντροποίηση κομματιών, αξία ελεύθερου πιονιού, συνδυασμός κομματιών, οι έννοιες του "πατ" και του "zugzwang", θεωρητική ισοπαλία.
7. Προετοιμάζει επιτυχώς τους αθλητές ανάλογα με την κατηγορία αγώνα στην οποία διαγωνίζονται (κανονική παρτίδα, rapid, blitz), ενώ τονώνει και ενισχύει την ψυχολογική τους κατάσταση πριν από κάθε αγώνα σκακιού.
8. Προετοιμάζει τους αθλητές σκακιού ανάλογα με τις συνθήκες του εκάστοτε αγώνα (χαρακτηριστικά αντιπάλου και χρώμα πιονιών) στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης ή ενός τουρνουά.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σκακιού (ΕΣΟ), καθώς και της Παγκόσμιας (FIDE).
2. Εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα μεμονωμένα ή ως μέλος ομάδας.
3. Αναθεωρεί και ανανεώνει προπονητικές μεθόδους και τεχνικές με βάση καινοτόμες αρχές διδασκαλίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση