ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει την πορεία των εικαστικών κινημάτων και των πολιτισμικών εξελίξεων, έχοντας δημιουργήσει δική του εικαστική αντίληψη, αισθητική άποψη και κριτική ματιά.
2. Διατυπώνει τις βασικές έννοιες του μάρκετινγκ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές απαιτήσεις του επαγγέλματός του.
3. Αφηγείται τις ιστορικές εξελίξεις και επιρροές των πανάρχαιων εορτών και των εκφάνσεών τους, έχοντας στόχο τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής - καρναβαλικής κληρονομιάς της πόλης του για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη του θεσμού του Καρναβαλιού.
4. Ερμηνεύει τη γλώσσα και την ορολογία του Η/Υ και του 3D studio.
5. Περιγράφει την εξέλιξη της ενδυμασίας, η οποία επέδρασε στη διαμόρφωση της Καρναβαλικής ενδυμασίας.
6. Περιγράφει τις ιδιότητες και τις χρήσεις διαφόρων υλικών που μπορούν να αξιοποιηθούν στις καρναβαλικές κατασκευές.
7. Απαριθμεί μεθόδους επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξουδετέρωσης επιβλαβών απορριμμάτων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
8. Ξεχωρίζει τα επιβλαβή για την υγεία υλικά από τα μη επιβλαβή με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατάλληλων υλικών στις καρναβαλικές κατασκευές.
9. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου και του σκίτσου.
10. Συνοψίζει κριτικά τις θεωρίες των χρωμάτων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει μεθόδους σχεδίασης των καρναβαλικών αντικειμένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες.
2. Φωτογραφίζει και εκτυπώνει (αξιοποιώντας ή μη διάφορα εφέ) με στόχο την ανάδειξη των διαφόρων οπτικών γωνιών και σκιάσεων των Καρναβαλικών θεμάτων.
3. Μεταφέρει τα αντικείμενα στο χαρτί μέσω του ελεύθερου σχεδίου, αποδίδει το χώρο και τη σχέση που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους και τοποθετεί το έργο ορθά.
4. Αποδίδει σωστά στο ελεύθερο σχέδιο τους τόνους του φωτός και της σκιάς και σχεδιάζει άρματα με καρναβαλικό ύφος.
5. Αποδίδει σωστά τις ματιέρες των διάφορων υλικών στο χαρτί τους, υιοθετώντας τις βασικές αρχές του χρώματος που αφορούν στην πρακτική εφαρμογή του σε επίπεδο σχεδίων και χώρων.
6. Αποδίδει σχεδιαστικά τον χώρο στις τρεις διαστάσεις.
7. Σκιτσάρει μέσω τεχνικών ελεύθερου σχεδιασμού διάφορα καρναβαλικά ενδύματα.
8. Συλλαμβάνει ιδέες σατιρικού, χιουμοριστικού, καλλιτεχνικού περιεχομένου για ποικίλα θέματα (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και άλλα που ερεθίζουν τη φαντασία του).
9. Αναπτύσσει σχέδια (μακέτες) τριών διαστάσεων με παραδοσιακό τρόπο (δια χειρός) ή με προηγμένο τεχνολογικό τρόπο (Η/Υ) πάνω σε θέματα (εικόνες) που του έχουν ανατεθεί ή που τα έχει ανακαλύψει ο ίδιος.
10. Κατασκευάζει (έως την τελική τους μορφή) Καρναβαλικά άρματα, Μπάστακες, Μασκαράτες και άλλες κατασκευές με παραδοσιακά υλικά μέσα από την προσφερόμενη ποικιλία της αγοράς.
11. Παρουσιάζει προπλάσματα (ολόγλυφα σε κλίμακα μικρότερη του φυσικού) των θεμάτων που του ανατίθενται ή των θεμάτων που επινοεί.
12. Οργανώνει και παρακολουθεί ένα εγχείρημα, ελέγχοντας όλη την εξέλιξη των εργασιών μέχρι την παράδοση του θέματος.
13. Χρησιμοποιεί σε βασικό επίπεδο την ιταλική γλώσσα.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και με διαφορετικές ειδικότητες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των καρναβαλικών κατασκευών.
2. Ενεργεί με συνέπεια και υπευθυνότητα σε όλες τις φάσεις της εργασίας του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση