Πτυχίο Κλωστοϋφαντουργού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά).

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος διαθέτει τις εξής:

Γνώσεις:
• γνωρίζει πώς να κατασκευάσει κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα.
• συλλέγει πληροφορίες για τις πρώτες ύλες.
• αναπτύσσει τεχνικές προδιαγραφές κλ/γών προϊόντων.
• διασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα.
• κατασκευάζει νήματα, υφάσματα (υφαντά /πλεκτά).
• βάφει και τυπώνει υφάσματα.
• σχεδιάζει και παράγει ενδύματα.
• συσχετίζει ποιοτικά χαρακτηριστικά διαφόρων κλωστ/κών υλικών.
• εφαρμόζει νέες τεχνολογίες παραγωγής.
• υπολογίζει το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος.
• αναλύει κλωστ/κά δεδομένα.
• οργανώνει παραγωγικά και ποιοτικά μια βιομηχανική μονάδα.
• εφαρμόζει συστήματα CAD-CAM στα διάφορα στάδια παραγωγής.
• εφαρμόζει διάφορα συστήματα ασφάλειας εργασίας.
• αναπτύσσει επιστημονικές και ερευνητικές μεθόδους τεχνοοικονομικών αναλύσεων.

Δεξιότητες:
• εφαρμόζει νέες τεχνολογίες.
• αξιολογεί πρώτες ύλες.
• αναλύει στατιστικά δεδομένα παραγωγής.
• υπολογίζει το κόστος παραγωγής.
• τροποποιεί παραγωγικές διαδικασίες. • οργανώνει την παραγωγή νέων κλωστ/κών προϊόντων.
• σχεδιάζει νέα προϊόντα.
• εντοπίζει και επιλύει προβλήματα σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής και του μηχανολογικού εξοπλισμού.
• συντονίζει την παραγωγή και αγορά πρώτων υλών.
• εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες.
• εξετάζει την κατασκευή και επέκταση κλ/κων μονάδων.
• διατηρεί τα αναγκαία αρχεία παραγωγής.
• διαγιγνώσκει βλάβες μηχανημάτων παραγωγής.
• αναδιοργανώνει την παραγωγή και
• ασκεί κάθε δραστηριότητα που προκύπτει πάνω στην εξέλιξη της κλωστοϋφαντουργίας.

Ικανότητες:
• ελέγχει τις απαιτούμενες πρώτες ύλες σε όλα τα στάδια παραγωγής.
• κατασκευάζει νήματα, υφάσματα (πλεκτά & υφαντά).
• βάφει σύμφωνα με το υλικό του προϊόντος.
• σχεδιάζει υφάσματα και ενδύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μόδας.
• αναπτύσσει μεθόδους βελτίωσης προϊόντων.
• γνωρίζει τις νέες τεχνολογίες.
• χειρίζεται όργανα ποιοτικού ελέγχου.
• σχεδιάζει με συστήματα CAD/ CAM.
• γνωρίζει τον χειρισμό των μηχανών παραγωγής.
• επιλύει προβλήματα παραγωγής και
• προτείνει βελτιώσεις/αλλαγές παραγωγής σύμφωνα με το προϊόν.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η παροχή όλων των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους φοιτητές, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του κλάδου τους.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.