ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές έχουν αποκτήσει τις εξής ικανότητες ή δεξιότητες: την ικανότητα για αφηρημένη σκέψη, ανάλυση και σύνθεση, την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου, την ικανότητα γραπτής επικοινωνίας στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 240 ECTS (4 έτη).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΕΛΠ