ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Περιγραφή

• Κατανοούν τις ανάγκες μια επιχείρησης σε υποδομές και υπηρεσίες σε ΤΠΕ
• Κατανοούν τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
• Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
• Κατανοούν τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών
• Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιεςκαι συστήματα των ΤΠΕ
• Αξιολογούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων
• Σχεδιάζουν και υλοποιούν συστήματα λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένεςαπαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης
• Εφαρμόζουν γνώσεις και αξιοποιούν τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων σε συστήματα ΤΠΕ.
• Εφαρμόζουν τις αρχές σύνθεσης και ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής
• Εφαρμόζουν τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων.
• Εφαρμόζουν κριτική σκέψη στον τομέα της διαχείρισης γνώσης

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Πληροφορική" της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 240 ECTS (4 έτη).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΠΛΗ