ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:
- Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
- Εμβαθύνουν στις βασικές και ιδιαίτερα τις σύγχρονες θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
- Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων τους.
- Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εκπαίδευση Ενηλίκων" της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 60 ECTS (ή διαφορετικά κατ’ ελάχιστον 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων για το Πτυχίο στο επίπεδο 6).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΕΚΕ