ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» καλύπτει τον ιστορικό και συστηματικό κλάδο της θεολογίας του Χριστιανισμού της Ανατολής ως αυστηρής επιστήμης και ως τρόπου έκφρασης της εκκλησιαστικής ζωής. Και οι τέσσερις θεματικές ενότητες του Προγράμματος κινούνται, με το αντίστοιχα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, προς τη συνθετική αυτή κατεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν:
Α) Τα κοινά σημεία και τις διαφορές του Χριστιανισμού της Ανατολής με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες.
Β) Το πώς επηρέασε ο Χριστιανισμός στην Ανατολή την διαμόρφωση των κοινωνικών θεσμών και των πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
Γ) Την διαλεκτική συνάντηση του Χριστιανισμού της Ανατολής με σύγχρονα επιστημονικά, φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα.
Δ) Το αν και σε ποιο βαθμό η σύγχρονη θεολογία στον χώρο της χριστιανικής Ανατολής αξιοποιεί την παράδοση των Πατέρων της Εκκλησίας.

Όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνουν και τον βαθμό στον οποίο ο Χριστιανισμός μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανέπτυξε την διαλεκτική συνάντησή του με το ελληνικό πνεύμα. Η εν λόγω συνάντηση επιχειρείται να δειχθεί με εξαντλητικές λεπτομέρειες σε πλείστα σημεία των διδακτικών εγχειριδίων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία" της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 60 ECTS (ή διαφορετικά κατ’ ελάχιστον 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων για το Πτυχίο στο επίπεδο 6).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΟΡΘ