ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Oι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να,
1. Γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης της διοίκησης σε ένα χώρο που οι επαγγελματίες της υγείας παράγουν-προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την υγεία των ανθρώπων.
2. Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.
3. Διακρίνουν την αναγκαιότητα της δημόσιας παρέμβασης στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
4. Αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής πολιτικής.
5. Κατανοούν με επάρκεια την ιστορική εξέλιξη του ΕΣΥ, τα προβλήματα και τις προοπτικές του σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας.
6. Γνωρίζουν ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και όχι μόνο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ή του τρόπου οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
7. Αντιλαμβάνονται ότι δημόσιοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με σκοπό την μεγιστοποίηση του υγειονομικού αποτελέσματος της κοινωνίας.
8. Γνωρίζουν τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης και κατανομής των πόρων με σκοπό την ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σύστημα υγείας.
9. Γνωρίζουν τις μεθόδους αποτελεματικής χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και των προμηθευτών του.
10. Εφαρμόζουν τεχνικές χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων.
11. Κατανοούν τα διαφορετικά υποδείγματα συμπεριφοράς και χρήσης των υπηρεσιών υγείας ως επίσης και τα υποδείγματα της σχέσης γιατρού-ασθενούς που αναπτύσσονται μέσα στο σύστημα υγείας.
12. Εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα μελέτης και κατανόησης της συμπεριφοράς σε θέματα πρόληψης των ασθενειών
13. Σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στο χώρο της υγείας
14. Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων
15. Περιγράφουν τον τρόπο που το πολιτιστικό μόρφωμα (culture) επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας
16. Κατανοούν την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και τις απώλειες που τη συνοδεύουν.
17. Σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών.
18. Χειρίζονται με επάρκεια ερευνητικά δεδομένα για τεκμηρίωση πολιτικών και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τον ασθενή και την ασθένεια.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 60 ECTS (ή διαφορετικά κατ’ ελάχιστον 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων για το Πτυχίο στο επίπεδο 6).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΜΥ