ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να:
- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της.
- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας.
- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση.
- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την τουριστική βιομηχανία.
- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Εξ αποστάσεως

Σχέση με την απασχόληση

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων" της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 60 ECTS (ή διαφορετικά κατ’ ελάχιστον 300 ECTS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών μονάδων για το Πτυχίο στο επίπεδο 6).

Μη προτιμώμενοι όροι

ΔΤΕ