Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης".Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Σχολή Καλών Τεχνών. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Περιγραφή

Γνώσεις
Ο εκπαιδευόμενος αποκτά εξειδικευμένη και σε βάθος γνώση όλων των παραμέτρων που συνδέονται με το ερευνητικό ζήτημα το οποίο εξετάζει σε σχέση με τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης αλλά και σε σχέση με όλους τους συναφείς ακαδημαϊκούς κλάδους που άπτονται του ερευνητικού του υλικού.
Δεξιότητες
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να χειρίζεται συστηματικά και σε βάθος την πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφία που συνδέεται με το ερευνητικό θέμα του, να συνθέτει το υλικό του, να χρησιμοποιεί ευχερώς τα ερευνητικά εργαλεία της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης, να συγγράφει εκτενείς εργασίες, να ερευνά αρχεία και σχετικές τεκμηριωτικές πηγές, να παρουσιάζει τα ερευνητικά του πορίσματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τη μορφή επιστημονικών ανακοινώσεων, διαλέξεων και άρθρων και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά σύνθετα ερευνητικά ζητήματα σύμφωνα με τις γνώσεις που απέκτησε.
Ικανότητες
Ο εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός προσφέρει εξειδικευμένο ερευνητικό, συγγραφικό, εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό έργο ως επαγγελματίας ιστορικός και θεωρητικός τέχνης σε άτομα και θεσμούς που αναζητούν ερευνητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων για την αντιμετώπιση σύνθετων ερευνητικών ζητημάτων ή για εξειδικευμένη διδασκαλία σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησε.
Μαθησιακά αποτελέσματα
Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ασχολείται με εξειδικευμένα ερευνητικά ζητήματα που άπτονται της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης σύμφωνα με τις ειδικές γνώσεις που απέκτησε μέσω της εκπόνησης της διατριβής του. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να επιλύει σύνθετα προβλήματα του επιστημονικού πεδίου της εξειδίκευσής του και να προχωρεί στη διάχυση των ερευνητικών του πορισμάτων (θα είναι σε θέση να συγγράφει εκτενή άρθρα και μελέτες, να συμμετέχει σε συνέδρια και σε ερευνητικά προγράμματα, να διδάσκει σχετικά μαθήματα όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και ειδικά στην τριτοβάθμια, να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν την εξειδικευμένη διαχείριση και την προβολή έργων τέχνης και οπτικών αναπαραστάσεων).

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι των υψηλών προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη