Πτυχίο Κοινωνιολογίας. Τμήμα Κοινωνιολογίας. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Περιγραφή

Γνώσεις: Οι απόφοιτοι (1) είναι σε θέση να κατανοούν το επιστημονικό πεδίο της κοινωνιολογίας καθώς και τις βασικές συνάφειες και διαφορές με άλλα επιστημονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών, (2) αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της “κοινωνιολογικής φαντασίας” και της εφαρμογής βασικών εννοιών, αρχών και ερευνητικών μεθόδων της κοινωνιολογίας στις επαγγελματικές δραστηριότητες και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, (3) περιγράφουν τις βασικές έννοιες της κοινωνιολογίας (όπως της κοινωνικής δομής, του πολιτισμού, της κοινωνικής μεταβολής, της κοινωνικοποίησης, της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, των κοινωνικών ανισοτήτων, των διακρίσεων, των κοινωνικών αντιλήψεων και πρακτικών κ.α.) έτσι ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν αυτόνομα τη μελέτη τους στα ποικίλα πεδία της επιστήμης και να ενσωματώνουν τις νέες γνώσεις που προκύπτουν από την τρέχουσα εγχώρια και διεθνή ερευνητική δραστηριότητα (4) κατανοούν τις θεωρητικές προσεγγίσεις της επιστήμης της κοινωνιολογίας και να αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις περί της (συγ)κριτικής ανάλυσης και κατανόησης των κλασσικών και των σύγχρονων κοινωνιολογικών θεωριών (5) περιγράφουν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις στην έρευνα για την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων σε αναφορά προς το εκάστοτε ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο συγκρότησης του κοινωνικο-θεωρητικού στοχασμού (6) αναγνωρίζουν το ρόλο της κοινωνικής έρευνας στην απόκτηση εμπειρικά τεκμηριωμένης γνώσης (7) κατανοούν τις βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη κατάλληλων ερευνητικών σχεδιασμών που συνάδουν με τη διερεύνηση συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων (8) κατανοούν την πλαισίωση της κοινωνιολογικής θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα προκειμένου να αξιολογηθούν οι ποικίλες ερμηνείες των κοινωνικών φαινομένων, (9) κατέχουν τη χρήση προγραμμάτων στατιστικής επεξεργασίας κοινωνικών δεδομένων και ποιοτικής ανάλυσης κειμένων με κοινωνιολογικό ενδιαφέρον καθώς και την κατανόηση των δεοντολογικών κανόνων που διέπουν την κοινωνική έρευνα (10) αναγνωρίζουν την κριτική αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, (11) κατανοούν εστιασμένες γνώσεων σε επιμέρους περιοχές εξειδίκευσης της κοινωνιολογίας, ενδεικτικά γύρω από ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν στην κοινωνική ενσωμάτωση ή περιθωριοποίηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων ή κατηγοριών του πληθυσμού, την αποτελεσματική λειτουργία των κοινωνικών υποδομών, θεσμών, δημόσιων οργανισμών και δομών της κοινωνίας των πολιτών.
Δεξιότητες: Οι απόφοιτοι (1) έχουν αποκτήσει θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές έννοιες και αρχές που τις διέπουν (2) έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Κοινωνιολογίας και των εφαρμογών της και είναι σε θέση να αναλύουν σε βάθος τις έννοιες και τις αρχές που τις ορίζουν, (3) έχουν αναπτύξει την αυτόνομη και μεθοδολογικά αναστοχαστική κοινωνιολογική σκέψη για την έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων κοινωνιολογικής έρευνας που τους επιτρέπει να διεκπεραιώσουν ερευνητικούς σχεδιασμούς μέσω της συλλογής και ανάλυσης (με την χρήση κατάλληλων λογισμικών) κοινωνικών δεδομένων, (4) έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, (5) έχουν αναπτύξει δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών εργασιών, επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και συνεργασίας, τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στο επαγγελματικό πεδίο όπως και στην περαιτέρω εξειδίκευσή τους, (6) διακρίνουν και εφαρμόζουν τους κανόνες δεοντολογίας που καθορίζουν την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνιολόγου (7) αναλύουν και επιλύουν ηθικά διλήμματα που αναφέρονται κυρίως στο ερευνητικό πεδίο της Κοινωνιολογίας.
Ικανότητες: Οι απόφοιτοι (1) έχουν αναπτύξει και μπορούν να επεκτείνουν τις αποκτημένες δεξιότητες τους σε διαφορετικούς εργασιακούς τομείς όπως την εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Μ.Μ.Ε, φορείς σχεδιασμού και άσκησης κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις δημόσιες υπηρεσίες, και τους ιδιωτικούς φορείς, (2) έχουν αναπτύξει την ικανότητα για ανάλυση, σύνθεση και κριτική αξιολόγηση θεωρητικών αλλά και εμπειρικών κοινωνιολογικών δεδομένων, (3) είναι σε θέση την επιστημονική γνώση που έχουν αποκομίσει να τη μεταφέρουν στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση με τους γύρω τους στο επαγγελματικό πεδίο, αλλά και σε τυχόν διεπιστημονικές, ερευνητικές συνεργασίες, (4) μπορούν να κρίνουν και να υποστηρίξουν αποφάσεις τόσο για την μελλοντική τους επαγγελματική τους αποκατάσταση όσο και για περαιτέρω σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ακαδημαϊκό επίπεδο, (5) μπορούν να πετύχουν τη σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής/ διπλωματικής εργασίας.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Όπως αναφέρονται παραπάνω κατανεμημένα σε Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Ηλεκτρονική μάθηση
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο Κοινωνιολογίας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνιολόγου.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη