Πτυχίο Επισκέπτη Υγείας. Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν στη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα. Ο επαγγελματίας Επισκέπτης Υγείας ασχολείται κύρια και κατά προτεραιότητα με την προστασία και την προαγωγή της υγείας των περισσότερο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι νέες μητέρες, τα βρέφη/παιδιά, οι έφηβοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικά προβλήματα υγείας αλλά και των ατόμων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός και επίκαιρος για την επίτευξη της κοινοτικής και της δημόσιας υγείας καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η Κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της “φροντίδας υγείας” με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας (απαιτείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Επισκέπτη Υγείας). * Το Τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, από 1/9/2013 συγχωνεύτηκαν σε νέο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας και εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) Δημόσιας Υγείας και β) Κοινοτικής Υγείας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 95/2013 (ΦΕΚ 133/05-06-2013, τ.Α').

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Θεματικοί Τομείς

Υγεία
Πρόνοια