Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων". Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Ο κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "Τεχνολογίες Υπολογισμού και Δικτύων" θα είναι ικανός:
- Να αναλύει απαιτήσεις, να αξιολογεί και να επιλέγει τεχνολογικές λύσεις σε ό, τι αφορά τις ανάγκες ενός οργανισμού σε υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό.
- Να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο αναπτυξιακά εργαλεία λογισμικού και τεχνολογίες υλικού και δικτύων.
- Να αναλύει και να σχεδιάζει σύνθετα δίκτυα και να προγραμματίζει ασύρματες συσκευές.
- Να αξιοποιεί τις τεχνολογίες υπολογιστικού πλέγματος και υπολογιστικού νέφους στο σχεδιασμό εφαρμογών και την παροχή υπηρεσιών με βάση τις δυναμικές απαιτήσεις των χρηστών.
- Να αξιοποιεί περιβάλλοντα παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας για την ανάπτυξη υπολογιστικά απαιτητικών εφαρμογών ή/και εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.
- Να σχεδιάζει και να αναπτύσσει συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού.
- Να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμες διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες που αξιοποιούν προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου.
- Να αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση των τεχνολογιών διαδικτύου από το φυσικό επίπεδο ως και το επίπεδο της εφαρμογής για την αποδοτικότερη χρήση τους στο προϊόν της εφαρμογής.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες αιχμής καθώς και σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο οι απόφοιτοι να διαθέτουν υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας, καθώς και ικανότητα διεξαγωγής πρωτότυπου ερευνητικού έργου.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων –τα οποία θα περιλαμβάνουν και εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών μέσω της εκπόνησης εργασιών και projects– και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Διδακτικά αντικείμενα:
- Αλγόριθμοι και Προχωρημένες Δομές Δεδομένων
- Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες
- Βάσεις Δεδομένων και web?based Εφαρμογές
- Σύγχρονες Τεχνολογίες Υλικού
- Κατανεμημένες Διαδικτυακές Εφαρμογές
- Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες Νέφους
- Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων
- Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
- Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογές
- Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
- Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
- Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.