Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη". Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Περιγραφή

Γνώσεις:
• Εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών και των εφαρμογών των βασικών λειτουργιών της διοίκησης.
• Εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικής για ποικίλους κλάδους της οικονομίας.
• Ικανότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και σύνθεσης επιχειρησιακών δεδομένων και πληροφοριών.
• Ικανότητα λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Εξοικείωση με τις διαδικασίες αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
•Ικανότητα να κατανοούν λογιστικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
• Εξοικείωση με τεχνικές μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Δεξιότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
• Λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες:
• Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
• Αυτόνομη εργασία.
• Ομαδική εργασία.
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
•Σεβασμός στη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας σε θέματα φύλου.
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής.
• Γραπτή και προφορική επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA) έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπειρίας στη Διοίκηση επιχειρήσεων και απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:
• Πλήρης κατανόηση και εμβάθυνση των αρχών και εφαρμογών των λειτουργιών της Διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και η ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων με διάρκεια στο χρόνο.
• Εστίαση σε ζητήματα στρατηγικής πολλών τομέων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.
• Η δημιουργία ευκαιριών επαγγελματικών προοπτικών και διασυνδέσεων.
• Ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης και αντιμετώπισης σύγχρονων θεμάτων της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας οικονομίας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη